Lansvale Public School

Loyalty, Perseverance, Service

Telephone02 9724 5252

Emaillansvale-p.school@det.nsw.edu.au

Preschool Philosophy

Lansvale Public School acknowledges our Aboriginal connections to the Cabrogal People and is located on the land of the Dharug Nation. Lansvale Public School Preschool is a collaborative and an inclusive learning community where we empower children to be PROUD lifelong learners who continually strive to achieve their personal best (Lansvale Public School Vision 2022-2026).

 

We believe that early childhood (3-5 years) is a critical stage in children’s lives and all children deserve a high-quality early childhood program. We are guided by the principles of the Early years Learning Framework (secure, respectful and reciprocal relationships, partnerships, equity inclusion and high expectations, sustainability, critical reflection and ongoing professional learning, collaborative leadership and teamwork, respectful diversity, Aboriginal and Torres Strait Islander Perspectives) which underpins our practice to ensure all children make progress in relation to the learning outcomes of the Early Years Learning Framework.

 

We believe that children learn best through play. Children learn to explore, experiment, investigate, solve problems, communicate, build relationships, trust, imagine, create and discover. Furthermore, we believe “play” emphasises the ideal approach to early childhood learning as the most important time in life and that children should be allowed to “just be”. We believe that all children can learn and grow, and we are dedicated to creating an inclusive environment where all children can thrive.

The warm, caring, trusting, understanding and respectful educators at Lansvale Public School Preschool are committed to working in the best interest of children and their families. Our educators value reflective practice, in which programming decisions are shared and take into account each child’s uniqueness, interests and needs. As strong advocates for quality early childhood education, our educators continually strive to inspire, guide and challenge ways of doing and thinking by mentoring, sharing and opening our doors to external educators to showcase best practice.   

Lansvale Public School Preschool has a strong focus on respecting and celebrating diversity. We acknowledge that each child is a unique and valued individual, bringing with them their diverse life experiences, passions, knowledge, languages and abilities. We are committed to helping our children feel good about the uniqueness of themselves and their family. Our educators advocate for cultural acceptance by promoting positive attitudes towards cultural differences. 

Here at Lansvale we promote authentic and inclusive partnerships with our families. We invest in establishing respectful and reciprocal relationships with our families by always welcoming, listening, learning from and supporting families as partners in their child's educational process. Educators collaborate with all of our families and plan learning goals to cater to all the needs of their child. We believe parents are their child’s first and most consistent teacher in life and we respect their level of involvement and partnership. 

Lansvale Public School Preschool is highly aspirational and we strive to continue to build a culture of ongoing continuous improvement in all aspects of our practice. Our children, staff, parents and wider community are committed to ensure that every child is known, valued and cared for. 

Revised and updated by the children, staff, families, community of Lansvale Public School Preschool 06/09/2023 

Châm Ngôn của Trường Mầm Non Lansvale

Trường Công Lập Lansvale công nhận sự liên kết của tất cả chúng ta với Người Dân Cabrogal và với vùng đất của Lãnh Thổ Dharug. Trường Mầm non Lansvale là một cộng đồng hòa nhập và gắn bó với nhau, nơi chúng ta giúp các em trở thành những người hiếu học đáng tự hào, những người không ngừng phấn đấu để đạt được thành tích cá nhân tốt nhất (Chính sách của Trường Công lập Lansvale 2022-2026).

 

Nhà trường nhận biết tầm quan trọng của sự phát triển trẻ em từ độ tuổi 3-5, và tất cả trẻ em đều xứng đáng có được một chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao. Chúng tôi luôn làm theo sự hướng dẫn của các nguyên tắc trong ‘Trương Trình Giảng Dạy Mầm Non’ (bao gồm xây dựng các mối quan hệ an toàn, tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn sự kết nối, sự công bằng và kỳ vọng cao của giáo viên, duy trì việc bảo vệ môi trường sinh thái, việc liên tục học hỏi và trau dồi chuyên môn, đề cao sự hợp tác của các nhà lãnh đạo và cách làm việc theo nhóm, luôn tôn trọng sự đa dạng văn hóa, và quan điểm của Thổ dân và người dân đảo Torres Strait). Tất cả là nền tảng cho hoạt động của trường nhằm đảm bảo tất cả các em đều đạt được tiến bộ trong kết quả học tập dựa theo ‘Trương Trình Giảng Dạy Mầm Non’.

 

Nhà trường tin rằng trẻ em học tốt nhất bằng cách “vui chơi”. Trẻ học cách tìm tòi, thử nghiệm, nghiên cứu, giải quyết vấn đề, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ, tin tưởng, tưởng tượng, sáng tạo và khám phá. Hơn nữa, chúng tôi tin rằng “vui chơi” là cách tiếp cận lý tưởng đối với việc học tập ở lớp mầm non vì đó là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của các em và trẻ em nên được phép “là trẻ em”. Nhà trường tin rằng tất cả trẻ em đều có thể học tập và phát triển, đồng thời chúng tôi nỗ lực tạo ra một môi trường hòa nhập, nơi tất cả các em đều có thể phát triển một cách hoàn thiện nhất.

 

Giáo viên và nhân viên của trường Mầm non Lansvale là những người luôn nhiệt huyết, tận tụy, quan tâm, tin tưởng, hiểu biết, tôn trọng và cam kết làm việc vì lợi ích tốt nhất của các em và gia đình. Giáo viên và nhân viên của trường đánh giá cao phương pháp giảng dạy, trong đó các quyết định về chương trình học được hội ý với gia đình dựa trên tính cách, sở thích và nhu cầu của mỗi đứa trẻ. Với tư cách là những người luôn đấu tranh cho nền giáo dục mầm non chất lượng cao, giáo viên và nhân viên của trường luôn cố gắng truyền cảm hứng, hướng dẫn và thử thách nhiều cách giảng dạy bằng cách cố vấn, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm với các đồng nghiệp để giới thiệu những phương pháp giảng dạy tốt nhất.

Trường Mầm Non Lansvale tôn trọng và tôn vinh giá trị đa văn hóa của các em học sinh và gia đình.  Chúng tôi công nhận rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể độc lập và có giá trị bản sắc riêng, mang theo những trải nghiệm sống, niềm đam mê, kiến ​​thức, ngôn ngữ và khả năng đa dạng của các em. Chúng tôi cam kết giúp các em cảm thấy hãnh diện về bản sắc riêng của bản thân và gia đình. Giáo viên của trường ủng hộ và công nhận sự đa văn hóa bằng cách thể hiện thái độ tích cực và tôn trọng đối với sự khác biệt của các nền văn hóa trong trường.

Tại trường Lansvale, chúng tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường và phụ huynh đến từ những nền văn hóa khác nhau. Chúng tôi nỗ lực xây dựng mối quan hệ dựa trên nền tảng tôn trọng và liên kết với các gia đình bằng cách luôn chào đón, lắng nghe, học hỏi và hỗ trợ các gia đình trong quá trình giáo dục các em. Giáo viên cùng với tất cả các gia đình lập kế hoạch cho các mục tiêu học tập để đáp ứng mọi nhu cầu của các em. Nhà trường tin rằng cha mẹ là người thầy đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc sống của các em và chúng tôi tôn trọng sự tham gia và hợp tác của quý phụ huynh.

Vì Trường Mầm non Lansvale có nhiều khát vọng mong muốn đạt được nên chúng tôi cố gắng tiếp tục xây dựng và liên tục cải tiến mọi khía cạnh và hoạt động của trường. Tất cả học sinh, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng của chúng tôi cam kết và đảm bảo rằng tất cả các em đều được biết đến, được tôn trọng và được chăm sóc.

公立小学幼儿园的理念

 

Lansvale公立小学承认我们与原住民卡布罗加尔人(Cabrogal People)有关联,我们是建立在达鲁格族  (Dharug Nation)的土地上。 Lansvale公立小学是一个合作的包容的学习社区,我们教育学生成为‘光荣的’(有荣誉感,有礼貌,有条理,有理解力,有决心) 终身学习者,不断地努力奋斗去实现自己的理想。

我们相信幼儿阶段(3-5岁)是孩子生命中的一个关键阶段,所有的孩子都应该得到优质的早期教育。我们遵循“澳洲早期教育学习大纲来进行教学 (安全,尊重和互助的关系,伙伴关系,平等包容和高期望值,可持续发展性,批判性反思和持续的专业学习,协同领导和团队合作,体现尊重性的多元化,原住民和托雷斯海峡岛民的观点)。我们依据这个大纲指导教学实践,确保所有的孩子都能在大纲规定的学习目标上取得进步。

我们相信孩子最好的学习方式是玩耍。他们学习探索,试验,调查,解惑,交流,结伴,信任,想象,创造和发现。我们相信‘玩耍’强调的是早教的理想方法,因为童年时期是人生最重要的阶段,孩子应该被允许去‘成为他们自己’。我们相信所有的孩子都可以学习成长,我们竭力创造一个包容的环境让所有的孩子茁壮成长。

Lansvale公立小学幼儿园的教育工作者们努力为孩子和家长的最大利益而工作。Lansvale的教育工作者们通过维持有爱,周到,信任,理解和尊敬的关系来实现孩子的健康幸福。我们的教育工作者重视反思实践,他们分享课程规划,并考虑到每个孩子的独特性,兴趣爱好和个体需要。作为坚决主张优质早期教育的教育工作者,我们的老师们通过辅导,分享和邀请外校的同行们来观摩,不断地努力激发,引导和挑战教学及思考的方法。

在Lansvale小学,我们特别强调尊敬他人,以多元化为荣。我们承认每个孩子都是独特的宝贵的个体,他们有不同的生活体验,热情,知识,语言和能力。我们努力帮助学生为他们自己和他们家庭的独特性感到自豪。我们的教师提倡文化认同,推行面对文化差异保持积极的态度。

在Lansvale,我们坚持推行真诚的包容的家校伙伴关系。我们努力建立与学生家庭之间的尊重互助的关系,总是持欢迎,聆听的态度并向学生家庭学习,支持他们作为孩子教育过程中的参与者的角色。老师们与所有的家庭合作,计划学习目标来满足所有孩子的需求。我们相信家长们是孩子生命中的第一位也是最持久的一位老师。我们尊重家长在各个层面的参与及合作。

Lansvale 公立小学是一所积极向上的学校。我们努力继续营造在各方面持续提高发展的文化氛围。我们的孩子,员工,家长和社区一起努力,确保每个孩子都被了解,重视和照顾。